Number of Visitors : 1500829

સુપ્રભાત

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good morning !
zǎoshàng hǎo
ઝાઓશાન્ગ્ક હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
સરસ, હું મજામાં છું
Yes, I am fine.
Wǒ hěn hǎo.
વો હન હાઓ
સુપ્રભાત
Good morning !
zǎoshàng hǎo
ઝાઓશાન્ગ્ક હાઓ
હા
Yes
Shì
શ્ર
હું એક પ્રવાસી છું
I am a tourist.
wǒ shì yóukè.
વો શ્ર યોઉખ
હું કોફી પીતો / પીતી નથી
I don’t drink coffee.
Wǒ bù hē kāfēi.
વો પુ હે ખાફેઇ.