Number of Visitors : 1500806

શુભ મધ્યાહ્ન

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good afternoon !
Xiàwǔ hǎo
શીઆવુ હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
(પૈસા) કેટલા થયા?
How much (money) ?
Duōshǎo qián ?
તુઓશાઓ છીએન ?
અભિનંદન
Congratulations
Zhùhè !
ચ્રુ હ !
અમે પ્રાણીસંગ્રહાલય જવા ઇચ્છીએ છીએ
We want to go to the zoo.
Wǒmen xiǎng qù dòngwùyuán.
વોમન શીઆન્ગ્ક છુ તોન્ગ્ક્વુયુઆન
આ વ્યક્તિ કોણ છે?
Who is this person?
zhè shì shéi ?
ચ્ર શ્ર શેઇ?
આપને મળીને આનંદ થયો
Glad to meet you.
Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ
વો હન ગ્કાઓશીન્ગ્ક રન્શ્ર ની