Number of Visitors : 1470217

આપને મળીને આનંદ થયો

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Glad to meet you.
Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ
વો હન ગ્કાઓશીન્ગ્ક રન્શ્ર ની

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
શું તમે વ્યસ્ત છો?
Are you busy?
nĭ máng ma?
ની માન્ગ્ક મા?
શું સાંઘાઈમાં કોઈ સબવે છે?
Is there subway in Shanghai ?
Shànghǎi yǒu dìtiě ma ?
શાન્ગ્કહાઇ યોઉ તીથીએ મા?
શુભ મધ્યાહ્ન
Good afternoon !
Xiàwǔ hǎo
શીઆવુ હાઓ
શુભ રાત્રિ
Good night !
Wǎn'ān
વાન'આન
શુભ સંધ્યા
Good evening !
Wǎnshang hǎo
વાન્શાન્ગ્ક હાઓ