Number of Visitors : 1500811

શુભ મધ્યાહ્ન

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good afternoon !
Xiàwǔ hǎo
શીઆવુ હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
મારું નામ ........ છે
My name is….
Wǒ xìng --------. (surname)
વો શીન્ગ્ક ___.
શું ઑસ્કા કિલ્લો સ્ટેશનથી નજીક છે?
Is Osaka castle near from the station?
---
---
શું તમે અંગ્રેજી બોલી શકો છો?
Can you speak Engllish ?
Nǐ huì shuō Yīngyǔ ma ?
ની હ્વે શુઓ યીન્ગ્ક્યુ મા?
શું તમે થોડી કોફી લેશો?
Would you like some coffee?
nĭ xĭhuan hē kāfēi.
ની શીહુઆન હ ખાફેઇ?
શું તમે વાઇન પીઓ છો?
Do you drink wine?
nĭ hē jiŭ ma?
ની હ ચીઓ મા?