Number of Visitors : 1483288

શુભ સંધ્યા

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good evening !
Wǎnshang hǎo
વાન્શાન્ગ્ક હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
તે ખૂબ જ મોંઘું છે
That's too expensive.
Tài guì le !
થાઇ ગ્ક્વેઇ લ !
તે જમણી બાજુએ છે
It's on the right.
---
---
તે ડાબી બાજુએ છે
Its on the left
---
---
ના
No
પુ
ના, હું વ્યસ્ત નથી
I am not busy
Wǒ bù máng.
વો પુ માન્ગ્ક.