Number of Visitors : 1500897

શુભ સંધ્યા

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Good evening !
Wǎnshang hǎo
વાન્શાન્ગ્ક હાઓ

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
મહેરબાની કરીને થોડી રાહ જુઓ
Please wait a moment.
---
---
મહેરબાની કરીને થોડું ધીમે બોલો
Please speak little slow.
Qǐng nǐ shuō màn yīdiǎn.
છીન્ગ્ક ની શુઓ માન યીતીએન .
મહેરબાની કરીને ફરી એક વખત બોલો
Please repeat one more time.
Qǐng zài shuō yībiàn.
છીન્ગ્ક ઝાઇ શુઓ યીપીએન.
માફ કરશો
Excuse me
Láojià ! (attracting attention), Duìbuqǐ ! (as apology)
લાઓચીઆ !, ત્વેપુછી !
માફ કરશો, અહીંથી એરપોર્ટ કેવી રીતે જઈ શકાશે?
Excuse me, how do I get to the airport?
dǎ rǎo le wǒ qù fēijī cháng zěnme zǒu ?
તા રાઓ લ વો છુ ફેઇચી છાન્ગ્ક ઝમ્મા ઝોઉ?