Number of Visitors : 1500790

Conversation in Chinese

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
હું એક પ્રવાસી છું
I am a tourist.
wǒ shì yóukè.
વો શ્ર યોઉખ
હું કોફી પીતો / પીતી નથી
I don’t drink coffee.
Wǒ bù hē kāfēi.
વો પુ હે ખાફેઇ.
હું ગુજરાતી, હિન્દી અને જાપાનીઝ ભાષા બોલી શકું છું
I speak Gujarati, Hindi,Japanese
Wǒ shuō Gujarati, Hindi, Rìyǔ, Hànyǔ
વો શુઓ ગુજરાતી, હિંદી,રયુ, હાન્યુ
હું ફળ ખરીદવા માંગું છું
I want to buy fruits.
Wǒ xiǎng mǎi shuǐguǒ.
વો શીઆન્ગ્ક માઇ શ્વેઇગ્કુઓ.
હું ભારતમાં રહું છું
I live in India.
Wǒ zhǔ zài Yìndù.
વો ચ્રુ ઝાઇ યીન્તુ
હું ભારતીય છું
I am an Indian.
Wǒ shì Yìndù rén.
વો શ્ર યીન્તુ રન
હું શાકાહારી વસ્તુઓ ખાઉં છું
I eat vegetarian.
Wǒ chī de sùshí zhǔyì zhě.
વો છ ત સુશ્ર ચ્રુયી ચ્ર.