Number of Visitors : 1396057

Conversation in French

Gujarati Words
English Words
French - Words
French - Pronunciation
મહેરબાની કરીને ફરી એક વખત બોલો
Please repeat one more time.
S'il vous plaît répéte encore une fois.
સીલ-વુ પ્લે રેપેત ઓંકોંર યુન ફ્વા.
માફ કરશો
Excuse me
Excusez-moi! (attracting attention), Pardon (as apology)
એક્સ્ક્યુઝે-મુઆ! , પાર્દોં
માફ કરશો, અહીંથી એરપોર્ટ કેવી રીતે જઈ શકાશે?
Excuse me, how do I get to the airport?
Excusez-moi, comment arrive-je à l'aéroport ?
એક્સ્ક્યુઝે-મુઆ, કોમોં તારીવ આ લેરોપોર?
મારું નામ ........ છે
My name is….
Je m'appelle….
ઝ માપેલ....
શું ઑસ્કા કિલ્લો સ્ટેશનથી નજીક છે?
Is Osaka castle near from the station?
Est le château d'Osaka près de la station ?
એ લ શાતો દોસાકા પ્રે દ લા સ્તાસ્યોં ?
શું તમે અંગ્રેજી બોલી શકો છો?
Can you speak Engllish ?
Pouvez-vous parler l'anglais ?
પુવે વુ પાર્લે લોન્ગ્લે?
શું તમે થોડી કોફી લેશો?
Would you like some coffee?
Voudriez-vous du café ?
વુદ્રીએ-વુ દ્યુ કાફે?
શું તમે વાઇન પીઓ છો?
Do you drink wine?
---
---