Number of Visitors : 1500786

આપને મળીને આનંદ થયો

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Glad to meet you.
Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ
વો હન ગ્કાઓશીન્ગ્ક રન્શ્ર ની

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
તમે કેમ છો?
How are you?
Nǐhǎo ma ?
ની હાઓ મા ?
તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો?
Where are you going?
nĭ qù năli ?
ની છુ નાલી?
તમે ક્યાં રહો છો?
Where do you live?
Nǐ zhù zài nǎr ?
ની ચ્રુ ઝાઇ નાર ?
તે ખૂબ ખારું છે
It's too salty.
tài xián le.
થાઇ શીએન લ.
તે ખૂબ જ મસાલેદાર છે
It's too spicy.
tài là le.
થાઇ લા લ.