Number of Visitors : 1478487

આપને મળીને આનંદ થયો

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Glad to meet you.
Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ
વો હન ગ્કાઓશીન્ગ્ક રન્શ્ર ની

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
તે ખૂબ જ મોંઘું છે
That's too expensive.
Tài guì le !
થાઇ ગ્ક્વેઇ લ !
તે જમણી બાજુએ છે
It's on the right.
---
---
તે ડાબી બાજુએ છે
Its on the left
---
---
ના
No
પુ
ના, હું વ્યસ્ત નથી
I am not busy
Wǒ bù máng.
વો પુ માન્ગ્ક.