Number of Visitors : 1500821

આપને મળીને આનંદ થયો

English Word
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
Glad to meet you.
Wǒ hěn gāoxìng rènshi nǐ
વો હન ગ્કાઓશીન્ગ્ક રન્શ્ર ની

Suggested Words

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
નૂતન વર્ષાભિનંદન
Happy new year !
Xīnnián kuàilè !
શીન્નીએન ખ્વાઇલ !
બૅન્ક ક્યાં છે?
Where is a bank ? (Name of the place)
Yínháng zài nǎli ?
યીન્હાન્ગ્ક ઝાઇ નાલી
બેઇજિંગમાં કેવું છે?
How is it at Beijing?
Běijīng zěnmeyàng ?
પેઇચીન્ગ્ક ઝમ્માયાન્ગ્ક?
મને એક દુભાષિયાની જરૂર છે
I need an Interpreter.
Wǒ xūyào yí ge fānyì.
વો શુયાઓ યી ગ્ક ફાન્યી
મને જાપાનીઝ/ચાઇનીઝ આવડતું નથી
I can't speak Japanese/Chinese.
Wǒ bú huì shuō Hànyǔ.
વો પુ હ્વે શુઓ હાન્યુ.