Number of Visitors : 1500816

Conversation in Chinese

Gujarati Words
English Words
Chinese - Pinyin
Chinese - Pronunciation
તે જમણી બાજુએ છે
It's on the right.
---
---
તે ડાબી બાજુએ છે
Its on the left
---
---
ના
No
પુ
ના, હું વ્યસ્ત નથી
I am not busy
Wǒ bù máng.
વો પુ માન્ગ્ક.
નૂતન વર્ષાભિનંદન
Happy new year !
Xīnnián kuàilè !
શીન્નીએન ખ્વાઇલ !
બૅન્ક ક્યાં છે?
Where is a bank ? (Name of the place)
Yínháng zài nǎli ?
યીન્હાન્ગ્ક ઝાઇ નાલી
બેઇજિંગમાં કેવું છે?
How is it at Beijing?
Běijīng zěnmeyàng ?
પેઇચીન્ગ્ક ઝમ્માયાન્ગ્ક?
મને એક દુભાષિયાની જરૂર છે
I need an Interpreter.
Wǒ xūyào yí ge fānyì.
વો શુયાઓ યી ગ્ક ફાન્યી